מדיניות פרטיות

אתר www.Canndoc-Pharma.com ("האתר") הינו אתר מקוון המציג את פעילות, מוצרים ושירותים הקשורים לחברת קנדוק בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "קנדוק").


מדיניות הפרטיות
מדיניות פרטיות זו חלה על נתונים אישיים שאנו אוספים דרך האתר. הוא מתאר כיצד אנו משתמשים בנתונים שלך ובזכויות הגנת הנתונים שלך, כולל זכות להתנגד לחלק מהעיבוד שאנו מבצעים. מידע נוסף על זכויותיך וכיצד לממש אותן, מוצג בסעיף "כיצד אנו שומרים את המידע שלך".

מדוע החברה אוספת את המידע ואיזה שימוש
החברה אוספת ומעבדת את הנתונים האישיים שנאספים באתר למטרות הבאות:

1. לספק לך מידע על פעילויות, מוצרים ושירותים של החברה;
2. לענות על שאילתך או התכתבויות אחרות שהגשת דרך האתר;
3. לנתח את השימוש באתר שלנו על מנת לשפר ללא הרף תוכן ולמדוד ביצועים;
4. לייעל ולהתאים את השימוש באתר שלנו;
5. לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד;
6. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
7. לעמוד בדרישות החוק, הרגולציה והעמידה, בפרט להגיב לבקשות מידע מרשויות ממשלתיות.

Cookies
קובץ Cookie הוא קובץ טקסט קטן המאוחסן בדפדפן האינטרנט שלך, המאפשר לחברה או לצד שלישי מטעם החברה לזהות אותך. העוגיות עשויות לשמש למטרות הבאות: (1) לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות באתר; (2) ניתוחים סטטיסטיים; (3) אחסון העדפותיך; ו- (4) הצגת מודעות ופרסום התנהגותי.
אם אינך מעוניין שעוגיות יאספו במחשבך האישי, אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך על מנת למחוק קובצי Cookie שכבר הוגדרו ולא לקבל קובצי Cookie חדשים. למידע נוסף על אופן הפעולה, בקר בדפי העזרה של הדפדפן שדרכו אתה פועל. עם זאת שימו לב כי אם תמחק קובצי cookie או לא תקבל אותם, יתכן שלא תוכל להשתמש בכל השירותים שאנו מציעים, יתכן שלא תוכל לאחסן את העדפותיך, וכמה מהדפים שלנו עשויים להיות לא זמינים או מוצגים כראוי.

העברת המידע
החברה רשאית לחשוף את הנתונים האישיים שלך לקטגוריות הנמענים הבאות (בכל המקרים, רק במידת הצורך כדי למלא את תפקידם):
• חברות קשורות של החברה וכן הצוות העובדים של החברה (כולל עובדים ויועצים חיצוניים), יועצים וסוכנים מקצועיים;
• ספקי שירותי צד ג' המעבדים את הנתונים האישיים שלך מטעם החברה ואשר מחויבים בהתחייבויות חוזיות לשמור על המידע האישי שלך חסוי ובטוח כראוי;
• רשויות ממשלתיות, סוכנויות רגולטוריות ואנשי אכיפת החוק, אם נדרשים למטרות שצוינו לעיל, אם הם מחויבים בחוק, או אם נדרשים להגנה משפטית על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהתאם לחוקים הרלוונטים לשמירת המידע;
• במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או מיזוג של החברה ו/או נכסיה, לצדדים שלישיים לרבות במקרה של שינוי שליטה מלא או חלקי בחברה;
• בכל מקרה בו תמצא החברה כי העברת המידע לצד שלישי נדרשת כדי למנוע נזק לחברה.

קישורים לאתרי צד ג'
האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או בשליטת החברה. לידיעתך, אנו לא אחראים לנוהלי הפרטיות של אתרים אחרים כאלה. אנו ממליצים להיות מודעים כשיוצאים מאתרנו ולקרוא את הצהרות הפרטיות של כל אתר אינטרנט האוסף מידע המאפשר זיהוי אישי. הצהרת פרטיות זו חלה רק על מידע שנאסף על ידי האתר שלנו.

אבטחת מידע
החברה מיישמת מערכות ונהלי אבטחת מידע כדי לאבטח את המידע המאוחסן בשרתי החברה. מערכות ונהלים כאלה מפחיתים את הסיכון להפרות אבטחה, אך הם אינם מספקים אבטחה מוחלטת. לכן, החברה אינה יכולה להבטיח כי האתר והשירותים חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו ולסיכוני אבטחת מידע אחרים.
החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ו/או העברת המידע לחברה.

כיצד אנו שומרים את המידע והזכויות שלך

אנו שומרים על כל המידע שאנו אוספים על יחסי הגומלין שלך עם החברה. המידע שלך יישמר במשך שנתיים, או כנדרש באופן סביר למטרות המפורטות לעיל, בהתאם לדרישות החוק הרלוונטיות. הינך רשאי לבקש מקנדוק עותק של המידע שלך, לתקן אותו, למחוק או להגביל את עיבודו, או לבקש מאיתנו להעביר חלק ממידע זה לארגונים אחרים. במקום שהסכמת לעיבוד הנתונים שלך, אתה רשאי למשוך הסכמה כזו בכל עת.

שינויים במדיניות הפרטיות

אם מדיניות הפרטיות זו משתנה בדרך כלשהי, החברה תציב גרסה מעודכנת של המדיניות בדף זה. סקירה שוטפת של דף זה מבטיחה שתמיד תהיה מודע איזה מידע נאסף על ידי החברה, כיצד החברה משתמשת בו ובאילו נסיבות אם בכלל, החברה תשתף אותו עם גורמים אחרים.

תנאים כללים
• אתר זה ומדיניות פוליסה זו מיועדים לשימוש תושבי ישראל בלבד;
• התנאים הנכללים בתקנון זה יפרשו על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל תביעה ו/או מחלקות הקשורה לשימוש באתר ו/או לתקנון, לבית המשפט המחוזי בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית;
• אינך רשאי להסב את זכויותיך על מדיניות הגנה זו לאחרים. קנדוק תהא רשאית להסב את זכויותיה לצדדים שלישיים בכפוף לכך שהצד המועבר יתחייב לשמור על זכויותיך על פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

Close