תקנון ותנאי שימוש

תקנון פעילות נושאת פרסים – תחרות צילום, אפריל 2022.        

הגדרות:"החברה" או "עורכת הפעילות" קנדוק בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים.
"עמוד הפייסבוק של החברה" העמוד הייחודי הקיים לחברה בפייסבוק תחת השם " קנדוק – קנאביס רפואי " שכתובתו:https://www.facebook.com/canndoc, או בעמוד אינסטגרם תחת השם ״canndoc_pharma״ שכתובתו: https://instagram.com/canndoc_pharma 
"משתתף" מי שרשום כדין כמשתמש בפייסבוק ו/או באינסטגרם ו/או בכל מדיה חברתית אחרת, אשר מלאו לו 18 שנים, הוא תושב ישראל והוא נושא ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי בר תוקף ממשרד הבריאות הישראלי ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
"הפעילות" כל משתתף יידרש למלא טופס פרטים אישיים להעלות תמונה או סרטון של תפרחת ממוצרי קנדוק תוך שהוא/היא מחזיקים אריזה של מוצר קנדוק (Post), בנוסף, יקליק המשתתף "Like" בפוסט הפעילות, על גבי עמוד הפעילות וכן שיתוף הפוסט עםחבריו בפייסבוק ו/או האינסטגרם ו/או כל רשת חברתית אחרת והכל כמפורט להלן.
יודגש כי משתתף שלא מילא טופס פרטים אישיים באתר של קנדוק לא ייחשב שמשתתף בתחרות גם אם יעמוד בכל שאר החוקים.
"הזוכה" משתתף אשר התמונה או הסרטון המקוריים ביותר נבחרו על ידי ועדת שיפוט מטעם החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
מקום ראשון יזכה בחמישה חודשי מרשם ללא עלות (סה״כ עד 40 מוצרי קנדוד האיכותיים בשווי של עד 13 אלף ש״ח), על מוצרי קנדוק שנלקחו.
מקום שני יזכה בחודש מרשם ללא עלות, סה״כ עד 10 מוצרי קנדוק האיכותיים), על מוצרי קנדוק שנלקחו, וסיור אישי במתקן הגידול של קנדוק.
מקום שלישי יזכה בערכה מקצועית וייעודית כולל מגש עם הדפסת תמונה לבחירת הזוכה.
"ההכרזה" ההכרזה על הזוכים תפורסם בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של החברה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותו/או לבטל את הפרס, את אופן מסירתו, את התחרות ומהותה.
"תקופת התחרות" - התחרות תחל בתאריך 14.04.2022 ותסתיים בתאריך 30.06.2022 . מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר ו/או לשנות את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

2.     הצהרות המשתתף בתחרות:
2.1. המשתתף מצהיר כי הוא בעל רישיון בר תוקף לשימוש בקנאביס רפואי.
2.2. המשתמש מצהיר כי הוא בעצמו ביצעה גלישה בעמוד הפייסבוק של החברה ו/או התחרות.
2.3. המשתתף מצהיר כי מלאו לו 18 שנים.
2.4. בהשתתפות בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מסכים כי נימוקו ו/או הסברו ו/או הודעה ו/או כל אשר יכתוב על קיר עמוד הפעילות בפייסבוק ("דברי פרסומו") על זכייתו יפורסמו בעמוד הפעילות וכן בעמוד החברה באתר. עוד מאשר ומסכים המשתתף כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בדברי פרסומו גם אם הוא לא יוכרז כזוכה, והכל מבלי שהמשתתף יהא זכאי לתשלום כלשהו מהחברה בגין כך, למעט הפרס שיינתן אך ורק למי שיוכרז כמנצח. המשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה מאת החברה בעניין זה ולרבות בדבר זכויות כלשהן בהצעה שרשם ו/או בדברי פרסומו.
2.5. בהתאם לכל האמור לעיל, המשתתף נותן את הסכמתו לכל דבר ועניין לתנאי תקנון זה ולהצהרותיו, והם יחולו על כל פעולה שביצע  ו/או יבצע המשתתף באתר הפעילות. משתתף שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, ו/או אינו עומד בתנאי ההשתתפות של התחרות ו/או תנאי ההצטרפות לקבוצה מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר החברה ו/או באתר הפעילות.
2.6. המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו שהחברה מנטרת את דברי הפרסום במהלך הפעילות, וכי השתתפותו בפעילות ובתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד הפעילות או לעמוד החברה בפייסבוק כל תמונה או סרטון אשר עלולה להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב.
2.7.  המשתתף מתחייב לא להעלות כל תמונה או סרטון ו/או פרסום ו/או תיוג הנוגע לצד שלישי אשר לא נתן את הסכמתו לפרסומה ו/או הינו קטין מתחת לגיל 18 ו/או הוא אינו אוחז ברישיון בר תוקףכדין.
2.8. מובהר כי האחריות במקרה כזה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל צד שלישי שיראה עצמו נפגע תהיה באחריות המשתתף.
2.9. המשתתף מתחייב לעלות אך ורק תמונה או סרטון ראויים שאינה פוגעת בזכויות יוצרים ו/או בכל אדם שצולם או אוזכר. בנוסף, אין לפרסם תגובה או תמונה או סרטון שיש בהם, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם, לרבות אךלא רק, לעודד צריכה של קנאביס רפואי בכל צורה ואופן.
2.10.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת הפעילות אינה אחראי לאופן השתתפותם של גולשים אחרים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי גולש ו/אומשתתף ו/או מצולם מכל מין וסוג שהוא, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו.
2.11.       מבלי לפגוע באמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילותאחרת.
2.12.       המשתתף מאשר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת תנאי פעילות זו ו/או הפרת תקנון זה רשאית החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף,להסירו מהקבוצה ו/או לחסומו ו/או כל סנקציה שתחליט החברה לנקוט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בלא מתן הודעה כלשהי, וככל שהוכרז כזוכה, החברה רשאית לשלול את זכותו לקבלת הפרס. המשתתף בפעילות מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין זאת כנגד עורכת הפעילות ו/או הבאים מטעמה.
2.13.       המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאתר פייסבוק אינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר הפייסבוק ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).
2.14.       מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר המשתתף בזאת במפורש, כי ידוע לו שההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה. 

3.          אופן ותנאי הפעילות 
3.1.  עורכת הפעילות תפרסם בעמוד הפייסבוק שלה את פרטים אודות הפעילות.
3.2. מתחת לפרסום יהיה רשאי כל גולש, העונה להוראות וכללי תקנון זה,להעלות תמונה או סרטון כתגובה לפרסום ("התגובה").3.3. בנוסף, יקליק“Like” בפוסט הפעילות, יקליק  “Like”על גבי עמוד החברה  "https://www.facebook.com/canndoc"וישתףאת פוסט הפעילות (“Share”).
3.4. הזוכה בתחרות יוכרז בהודעה בקיר עמוד הפייסבוק של החברה וכן בעמוד הפייסבוק של הקרן הישראלית לזכויות העובד הזר ו/או בהודעה פרטית לפי שיקול דעת החברה, בסמוך או לאחר תום הפעילות.
3.5.  החלטת החברה בדבר הזוכה בפעילות תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותהיה סופית ולא ניתנת לערעור, והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לעניין זה.
3.6. מובהר כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרס בכסף מזומן או בכל חלופה אחרת,  וזכות זו שמורה לחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3.7. הזוכה לא יהיה רשאי להעביר את הפרס לאדם אחר. לא יינתן זיכוי במקרה בו המשתתף לא מימש את כל הפרס ו/או במועדו ו/או בכלל.
3.8. למען הסר ספק,  האפשרות למימוש הפרס תהא באחד מבתי המרקחת של החברה בלבד. החברה איננה אחראית בשום צורה ו/או אופן לזכאותו של הזוכה בקבלת פרס זה או אחר והיא מתבססת על הצהרות המשתתף בתחרות כמפורט בתקנון זה. החברה איננה אחראית לשירותים ו/או למוצרים שיסופקו לזוכה כתוצאה ממימוש הפרס לרבות טיבם,איכותם והסיכונים הכרוכים בהם. המשתתף מוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר עםהשירותים ו/או המוצרים שירכוש באמצעות הפרס, למעט מחוייבות החברה על פי כל דין.
3.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים,המשתתפים או הזוכים הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות ומימוש הפרס. המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש,שנגרמו ו/או ייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, לפרס, לאתר ו/או לכל שירותאחר הניתן בו.
3.10.       לזוכה בפעילות תינתן האפשרות לממש את הפרס בטווח של 12 חודשים ממועד מסירת הפרס.  
3.11.       מובהר בזה, כי החברה תהא רשאית לשנות את הפרס,כולו או חלקו ו/או היקף שימושו ואת תנאי קבלתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תודיע על שינוי כאמור בעמוד החברה ו/או בעמוד הפעילות באתר ו/או בתקנוןהפעילות.
3.12.       החברה אינה אחראית למסירת הפרס לזוכה אשר לא יצר קשר עם החברה ו/או לא מסר פרטי התקשרות עמו. בידי החברה להכריז על זוכה אחר,והמשתתף לא יבוא בשום טענה ו/או בקשה ו/או דרישה לחברה בעניין זה.
3.13.       בעת חלוקת הפרס, הזוכה יידרש להציג תעודה מזהה לאימות שמו, גילו ורישיון לקנאביס רפואי בר תוקף עם מרשם בר תוקף כדין. מובהר כי ככל ויתברר כי פרטי הזוכה לא תואמים את הפרטים שבתעודה המזהה, בפרט לעניין גילו שלהמשתתף, תישלל זכאותו של הזוכה, החברה תהיה רשאית לבטל את הפרס או להעבירו לזוכהאחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.14.       מבלי לגרוע מן האמור לעיל, למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהפעילות ו/או מההטבה ו/או לאעלה בידו לממש את הזכייה המקובלת בפעילות. 

4.     מניעת / הגבלת השתתפות או זכייה
4.1.  החברה תהא רשאית לפסול משתתף מההשתתפות בפעילות באם לדעתה הוא אינו נוהג בהתאם לרוח הפעילות, או אינו פועל בצורה הוגנת או פועל בדרכים פסולות. בכלל זה,החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס לזוכה במידה ויימצא שאותו זוכה נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
4.2. החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה  הבלעדי, להחליט כאמור לעיל, ומבלי שהיא תידרשלנמק בעניין.
4.5. שימוש במידע והגנה על פרטיות.
4.6. "מידע אישי" – משמע,כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואראלקטרוני, תמונה או סרטון וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
4.7.  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע אישי על המשתתפים, אשר נמסרו או יימסרו על ידם, לצורך כל פעילות מטעם החברה ו/או כל גורם מטעמה.
4.8.  המשתתפים נותנים הסכמתם בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או  מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקו לה, לרבות במידע אישי, על מנת לשלוח למטופל הודעות, הטבות ו/או כל מידע שתראה החברה ו/או מי מטעמה לנכון.
4.9. מידע אישי יכול לעבור לצדדים שלישיים אשר נמצאים בקשר ישיר עם החברה בהתאם להוראות תקנון זה.
4.10.       ידוע למשתתף כי המידע שיוזן לעמוד הפייסבוק נשמר על גבי שרתי פייסבוק, במקומות שונים בעולם,שבהם רמת ההגנה על המידע עשויה להיות פחותה מאשר זו הקיימת בדין הישראלי, והמשתתף נותן הסכמתו לכך בעצם ההשתתפות בפעילות.
4.11.       ידוע למשתתף כי במסגרת השימוש באינסטגרם, נאסף מידע אישי על המשתתף שלא על ידי עורכת הפעילות וללא קשר אליה, ובעניין זה חלות הוראות מדיניות הפרטיות של אינסטגרם, כפי שתהיה מעת לעת, בה ניתן לעיין בלינק https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 אין לעורכת הפעילות כל אחריות בגין איסוף זה של מידע אישי או השימושים שיעשו בו.
4.12.       ידוע למשתתף כי במסגרת השימוש בפייסבוק, נאסף מידע אישי על המשתתף שלא על ידי עורכת הפעילות וללא קשר אליה, ובעניין זה חלותהוראות מדיניות הפרטיות של פייסבוק, כפי שתהיה מעת לעת, בה ניתן לעיין בלינק https://www.facebook.com/policy.php אין לעורכת הפעילות כל אחריות בגין איסוף זה של מידע אישי או השימושים שיעשו בו. 

5.     שונות
5.1. פרטי המשתתפים יישמרו ע"י החברה ו/או מי מטעמה במאגר מידע אשר ישמש אותה, בין היתר, למשלוח פניות בדיוור ישיר. כל שימוש בפרטי המשתתפים ייעשה בהתאם לכל דין. המשתתף מאשר לחברה להחזיק בפרטיו במאגר המידע של החברה, וידוע לו כי הוא רשאי בכל עת לבקש הסרתו מרשימת התפוצה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת canndocofficial@gmail.com
5.2. חלוקת הפרס כפופה להוראות פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג– 2003. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס אשר יחולו על הפרס,אם יחולו, ישולמו על ידי הזוכה ובאחריותו. ככל שהחברה תהא מחויבות לכך על פי דין, יועברו פרטי הזוכה לרשויותהמס.
5.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מפעם לפעם ו/או להאריך ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד הפעילות ו/או החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
5.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא ייחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
5.5. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד הפעילות או החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות, לרבות האתר ועמוד הפעילות באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר יגרמו למשתתף ו/או למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
5.6. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר,את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה או סרטון ו/או קליטת התגובה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.
5.7. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
5.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
5.9. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
5.10.       בהשתתפות בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילום ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשרזה.
5.11.       לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה ומנהליה, שותפיה,ובני משפחותיהם  מקרבה ראשונה.
5.12.       תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר.אולם, ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ונשים וכל המגדרים כאחד.
5.13.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
5.14.       הדין החל על מסמך זה – על ההשתתפות בפעילות, עלקבלת ההטבה – הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/אובקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט בתל אביב יפו.

Close