תקנון ותנאי שימוש

כללי

ברוך הבא לאתר www.Canndoc-Pharma.com ("האתר") אתר מקוון המציג את פעילות, מוצרים ושירותים הקשורים לחברת קנדוק בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "קנדוק").

אנא קרא בעיון את התנאים והגבלות המפורטות בתקנון להלן (להלן: "התקנון"). על ידי השימוש באתר והגישה אליו, והתכנים והשירותים הכלולים בו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה (להלן: "התנאים") לרבות כל מסמך אחר ששולב בו. אם אינך מסכים להיות כפוף לתנאים, אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו. יובהר כי כל פעולה באתר מהווה הסכמה לקבל את הוראות התנאים ולפעול לפיהן.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר והשירותים והתכנים הכלולים בו, בכל אמצעי תקשורת לרבות מחשב או אמצעי תקשורת אחר (כמו טלפונים סלולריים, טאבלטים, מחשבי כף יד וכ"ו).

שימוש מקובל באתר

התנאים הבאים מגדירים את השימוש המקובל באתר ובשירותים הזמינים דרך האתר (להלן: "השירותים"). בכפוף לתנאי השימוש, אתה רשאי לגשת לתוכן באתר ולהשתמש בו. אינך רשאי להשתמש בתוכן באופן אחר אלא אם כן החברה סיפקה לך הרשאה מפורשת מראש ובכתב.

אתה מסכים שאתה האחראי הבלעדי לכל המעשים או המחדלים שלך הקשורים לגישה שלך ושימוש באתר ולגישה ולשימוש באתר על ידי מי מטעמך.

בעת השימוש באתר אתה מסכים להימנע מכוונה או ברשלנות -

• הפרת התנאים או כל הוראות אחרות החלות עלינו ביחס לשימוש באתר;

• הפרעה, נטל או שיבוש של פונקציונליות האתר;

• עקיפה או מניפולציה של הפעולה, או הפונקציונליות של השירותים;

• פרסום תוכן שקרי, לא מדויק או מטעה;

• שימוש או השקה של מערכת אוטומטית כלשהי, לרבות ללא הגבלה רובוטים, סורקים ויישומים דומים לאיסוף של תכנים מהאתר, למטרות תחרות עם החברה, או בדרכים כאלה העלולות לפגוע או לשבש את פונקציונליות האתר;

• הצגת האתר או כל חלק ממנו במסגרת חשופה או מוסתרת, או קישור לאלמנטים באתר, כגון תמונות, באופן עצמאי מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים במקור;

• הצגת תוכן מהאתר, כולל על ידי כל תוכנה, תכונה, גאדג'ט או פרוטוקול תקשורת המשנים את התוכן או העיצוב שלו;

• התחזות לאדם או ישות כלשהי, או להצהיר כל הצהרה כוזבת הקשורה לזהותך, תעסוקתך, סוכנות או השתייכותך לאדם או גורם כלשהו;

• איסוף, או עיבוד של מידע אישי של משתמשים אחרים או על אודותיהם, ללא הסכמתם המפורשת;

• שימוש לרעה, הטרדה, איום, התחזות או הפחדה של משתמשים אחרים;

• קישור לאתר מדפי אינטרנט המכילים תוכן או תוכן פורנוגרפי המעודד גזענות, אפליה לא נכונה או פסול אחר;

• הפרה של כל חוק מקומי, מדינה, לאומית או בינלאומית, חוק, תקנה, תקנה או תקנה.

קישור לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לתכנים המתפרסמים באתרים אחרים או במקורות חיצוניים, המסופקים על ידי צדדים שלישיים. אנו לא מפעילים או מפקחים על אתרים ותכנים אלה. אתה עשוי למצוא אותם או המידע והתכנים המפורסמים בהם אינם תואמים את דרישותיך, או נמצאים בניגוד לדעותייך, או שתמצא תוכן כזה לא תקין, לא חוקי או לא מוסרי. על ידי קישור לאתר מסוים, איננו תומכים, או נותנים חסות לתוכנו, או מאשרים את מידת הדיוק, אמינותו, האותנטיות, היושרה או החוקיות שלו. אנו לא לוקחים על עצמנו שום אחריות לגבי אתרים או תוכן כזה או אחר של צד שלישי, או לזמינותם.

מידע צופה פני עתיד

האתר עשוי להכיל מידע צופה פני עתיד, המבוסס על ציפיותינו הקשורות לאירועים ופרויקטים עתידיים. ההצהרות משקפות את הציפיות הנוכחיות שלנו בלבד וכוללות מטבען אי וודאות וסיכונים. תחזיות ו/או ציפיות אלו תלויים בגורמים שאולי לא יתממשו ואינן בשליטתם הבלעדית של החברה. לפיכך, התממשות אירועים אלו עשויים להיות שונים באופן מהותי מכל הנחה שעליה החברה התבססה בעת מתן תחזיות ו/או ציפיות אלו. איננו מתחייב לעדכן מידע זה בכל עת ואיננו מתחייבים להתחייבויות כלשהן ביחס למידע זה, אלא כנדרש בחוק.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות שלנו http://canndoc-pharma.com/privacy-policy מסבירה את נוהלי הפרטיות המקובלים באתר.

קניין רוחני

כל הזכויות, הכותרת והעניין באתר ובאתר (למעט - כמפורט להלן ביחס לתכני משתמשים וצדדים שלישיים), לרבות, ללא הגבלה, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים ועוד זכויות קניין רוחני, וכל רצון טוב הקשור בכך, הן בבעלות בלעדית של החברה. התנאים אינם מעניקים לך זכויות לפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לא רשומים), שמות מסחריים, סודות מסחריים, שמות מתחם או כל זכויות, פונקציות או רישיון אחר ביחס לאתר.

אלא אם כן מותר אחרת במפורש בתנאים, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעניק רישיון משנה, להנגיש לציבור, לעשות שימוש מסחרי, לעבד, לתרגם, למכור, להשאיל, לשלב עם תוכנה אחרת, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של התוכן באתר, הכפוף לזכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות, בעצמך או על צד שלישי מטעמך, בכל דרך שהיא, כולל, אך לא מוגבלת לאמצעים אלקטרוניים, מכניים או אופטיים, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

אינך רשאי להתאים או להשתמש בכל דרך אחרת בשום שם, סימן או לוגו זהים או דומים לאחד מסימני המסחר של החברה. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע במוניטין של החברה. סימני מסחר של החברה באתר הם רכושם הבלעדי של החברה.

איננו דורשים בעלות על תוכן שאתה מפרסם באתר. עם זאת, כשאתה עושה זאת, אתה מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים החוקי של כל הזכויות על אותו תוכן או שאתה מורשה על ידי הבעלים החוקיים לפרסם ולהשתמש בתכנים כאלה באתר, בהתאם לתנאים.

על ידי הגשת תוכן, כולל נתונים, תמונות, צלילים, טקסט, רעיונות, מושגים, ידע או טכניקות לפרסום באתר, ובכלל זה כל התקשורת שתבצע עם משתמשים אחרים באתר או דרך האתר, אתה מעניק לחברה רישיון ללא תמלוגים, עולמי, לא בלעדי, תמידי ובלתי ניתן להחלפה, להעתקה, להפיץ, להציג בפומבי, להנגיש לציבור, להתאים, לעשות שימוש מסחרי, שילוב בתוכן אחר, שינוי ויצירת עבודות נגזרות באתר, וברשתות תקשורת ומידע, פלטפורמות, יישומים ושירותים אחרים.

החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה מאמין שתכנים מסוימים המתפרסמים באתר פוגעים בזכויות שלך, אתה יכול ליצור איתנו קשר באמצעות טופס 'צור קשר' באתר, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לתת מענה מהיר לתלונתך.

הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות

החברה אינה מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לשימוש באתר, במפורש או במשתמע, או בקשר לתוצאות השימוש באתר. החברה לא תישא בכל חבות בגין נזקים כלשהם, לרבות אך ללא הגבלה בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מסתברים או תוצאתיים מכל סוג כלשהו, בין אם אלו נגרמו כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר, לרבות השירותים והסיוע שסיפקו או מכרו צדדים שלישיים, או עם כל מידע אחר הנובע מהשימוש באתר, בין אם החברה יידעה את המשתמש אודות נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו.

החברה מפעילה את האתר לרבות השירותים והתוכן הנכלל בו, לשימוש באשר הוא (AS-IS) בהם לשימוש. התוכן הינו כללי ופונה לקהל רחב באוכלוסייה ובשל כך אינו מותאם אישית למילוי צרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. איננו מתחייבים כי האתר יפעל באופן רציף או נטול שגיאות, או שיהיה תמיד זמין או חופשי. אתה מסכים ומאשר כי השימוש באתר הוא באחריותך המלאה.

הידע המקצועי המפורט באתר הינו כללי ותלוי בנסיבות המדויקות של כל מקרה ומקרה. התוכן באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני במיוחד ביחס לתכנים המפורסמים בקהילות ובלוגים. תוכן כזה עשוי לפעמים לשקף גישה מסוימת או דעה אישית של הכותב. לכן יש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת. אם תחליט להסתמך על התוכן המפורסם באתר או לפעול על פיו, אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולכל השלכות אפשריות.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן את מנהליה, בעלי מניות, עובדים, קבלני משנה, חברות כלולות, סוכנים וכל מי מטעמה של החברה, על חשבונך ומיד לאחר קבלת הודעה בכתב מהחברה, כנגד כל נזק, הפסד, עלויות, הוצאות ותשלומים, לרבות שכר טרחה של עורך דין והוצאות משפט, הנובעות מכל תלונה, תביעה או דרישה, הנובעים או קשורים להפרתך של התנאים הקשורים באתר או פגיעה בזכויות אנשים אחרים.

שינוים באתר

מעת לעת אנו עשויים לשנות את מתווה האתר, העיצוב או התצוגה שלו, כמו גם את היקף התוכן והשירותים הנגישים בו וזמינותם, מבלי ליידע זאת מראש. מעצם טבעם, שינויים מסוג זה עלולים לגרום לאי נוחות או אפילו לתקלות בעת ביצוע העדכון. אתה מסכים ומאשר בכך שאיננו לוקחים על עצמנו אחריות כלשהי ביחס, או בקשר עם הצגת שינויים כאלה או כל תקלות או כשלים שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.

הפורומים והבלוגים באתר פתוחים לכל הגולשים, אולם החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות ברכיבי התגובות, בפורומים ובבלוגים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים או לבלוגים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים ובבלוגים מסוימים.

קטינים

על מנת ליהנות מהאתר שלנו, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנחנו שומרים את הזכות לדרוש ראיה לגילו של משתמש בכל שלב על מנת שנוכל לוודא שקטינים שגילם נמוך משמונה עשרה (18) שנים אינם משתמשים באתר שלנו. אם נודע לנו שאדם שגילו פחות משמונה עשרה (18) שנים משתמש באתר שלנו, אנחנו נאסור על משתמש זה לעשות שימוש באתר שלנו ונחסום את גישתו אליו וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי כל מידע אישי שנאסף (לפי הגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו ביחס לאותו משתמש).

מידע רפואי

החברה מבהירה בזאת כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ומוצרי החברה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. המידע אינו מיועד לבוא במקום עלון לרופא/ לצרכן ו/או התייעצות עם רופא מוסמך. לפני השימוש יש לעיין בעלון לרופא/לצרכן. צילומי המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

תיקונים לתקנון

מעת לעת, קנדוק עשויה לשנות את התנאים ו/או תקנון. במקרים כאלו, התיקונים ייכנסו לתוקף מייד עם פרסומם הראשוני, או כנדרש. אתה מסכים להיות מחויב לאחד מהשינויים, כולל שינויים בכל המסמכים, הטפסים והמדיניות הכלולים בהם. המשך השימוש באתר יצביע על הסכמתך לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים המתוקנים, עליך להימנע מכל שימוש נוסף באתר.

דין וסמכות שיפוט

התנאים הנכללים בתקנון זה יפרשו על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל תביעה ו/או מחלקות הקשורה לשימוש באתר ו/או לתקנון, לבית המשפט המחוזי בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

Close